starnieuws

HVB: Corruptiebestrijding belangrijke issue verkiezingen

23 Feb, 10:41
Met het huidige en langslepend schandaal rondom het Pan American Real Estate Woningbouw project, is wederom gebleken hoe kwetsbaar en duister het staatsapparaat is bij de gunning van projecten. Dat deze situatie een grote voedingsbodem is voor corruptie en daardoor onze ontwikkeling enorm stagneert, moet voor de hele samenleving inclusief politieke partijen duidelijk zijn. 

Ofschoon corruptie van staatswege niet door deze regering is uitgevonden, komt het de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) voor dat wij nu als samenleving op een gevaarlijk spoor zijn beland: afwijkend gedrag ten behoeve van persoonlijk of groepsgewin wordt nu als het nieuwe normaal ervaren. In de afgelopen jaren onder dit bewind hebben zich talrijke gevallen van fraude, corruptie en verkwisting van staatsmiddelen voorgedaan. De regering komt pas na grote maatschappelijke druk met een verklaring achteraf, niemand neemt de verantwoordelijkheid en iedereen komt er mee weg (HPSG, SLM, Sabaku enz.)

De partij heeft de afgelopen week donderdag tijdens een discussieavond met inleider Ferdinand Welzijn van gedachten gewisseld over de noodzakelijke bestrijding van corruptie in ons land. Ook werd verwezen naar de ongunstige ranking van Suriname op de Index van Transparancy International over het jaar 2023 (index 40 en ranking 87). 

Overheidsinstituten en instellingen raken door corruptie verziekt, terwijl bij handhavingsinstituten er sprake is van substantiële verrotting (politie, douane, OM, Milieu-inspectie, domeinkantoor). De corrupte overheid, corrupte politici en andere publieke figuren fungeren nu als standaardmodel voor de jeugd om hoger op de maatschappelijke ladder te komen. De HVB is van oordeel dat genoeg nu echt genoeg is! De aanwezigen waren het er unaniem mee eens dat door corruptie verrotte en verziekte overheidsinstellingen moeten worden ontbonden. Ontbinding betekent hier het fundamenteel herorganiseren, decentraliseren en of liquideren.

Het in toom houden van corruptie is volgens Welzijn slechts haalbaar wanneer vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken en het eens worden over een stelsel van normen en procedures waaraan allen zich committeren. Voor de HVB is het principieel dat bij deelname bij de eerstvolgende coalitie er zwaar gefocust wordt op corruptiepreventie gebaseerd op integriteit, transparantie en verantwoording. De memorie van toelichting van de Anti-Corruptiewet geeft immers aan dat een anti-corruptie gezindheid niet uitsluitend bij wet kan worden geregeld; hiervoor is een duidelijk preventie beleid nodig. Hiervoor zal ons onderwijs effectief moeten worden ingezet als vroege awareness bij onze schoolgaande jeugd.

Afgezien van preventief overheidsbeleid is het volgens de partij verder noodzakelijk dat politieke partijen als dragers van de democratie een gedragscode implementeren. Thans bereidt de partij een Gedragscode voor die naast de aspecten van integriteit en rechtvaardigheid ook het fenomeen van corruptie adresseren. Zelfregulering-regels die de partij zichzelf oplegt- spelen immers een belangrijke rol bij de bestrijding van corruptie.


Advertentie

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April