starnieuws

PALU: Ook in kwestie Pan American heeft president het niet begrepen

22 Feb, 10:40
In een reactie op Starnieuws heeft de president uitspraken gedaan over de Pan American kwestie die nog meer vragen oproepen dan antwoorden geven. Hij begrijpt de commotie allemaal niet. Zo zegt de president dat hij alle informatie nog precies moet krijgen over de kwestie. Toch begint hij dit project alvast te bestempelen als een Public Private Partnership (PPP). De PALU is van mening dat gegeven de bewijsstukken die nu naar buiten zijn gekomen, de President bewust bezig is onwaarheden te verspreiden over de Pan American kwestie.

Alle informatie
Zo zou de president nog op alle informatie wachten over de kwestie. Maar ondertussen heeft hij de opening van het project bijgewoond en drie missives goedgekeurd over de kwestie. Op welke informatie wacht hij nog? De president is een politieman met een carrière waarvoor hij geroemd wordt. Hoe kan de president de besluiten in de regeringsraad hebben genomen zonder over alle informatie te beschikken? Op drie verschillende momenten zijn besluiten genomen onder leiding van de President vervat in drie verschillende Missives over deze kwestie. Is dit dan niet een bevestiging van zijn onvermogen goed en kwaad te onderscheiden?

Geen PPP
Voorts zegt de president dat het gaat om een PPP-project. Zijn eigen minister van Financiën heeft vastgesteld dat het Pan American project nooit als een PPP-project betiteld kan worden. Minister Raghoebarsing somt de argumenten op in een brief d.d. 14 december 2022 aan zijn collega minister van Openbare Werken:
- “…De definitie van PPP houdt in dat er sprake is van een samenwerking tussen de overheid en bedrijven. Er is een heldere verdeling van taken en risico’s. De regie van een project en het eindresultaat blijven in handen van de overheid. Bedrijven doen zo veel als mogelijk de uitvoering en financiering”.

- “De samenwerkingsovereenkomst behelst primair het bouwen van 20 woningen en het financieren ervan waarbij een contractsom van SRD249.800 is overeengekomen.”

- In deze overeenkomst is opgenomen dat de verkavelaar (Pan American) zorg draagt voor goede onverharde wegen. “Echter heeft de verkavelaar rekeningen ingediend voor de bouw van de wegen en onderhoud voor een totaalbedrag van bijna US$8 miljoen.”

- In het regeringsbesluit is opgenomen dat afgeweken wordt van de openbare aanbesteding. “Uit de onderliggende documenten blijkt dat er geen opdracht is gegeven aan het Ministerie van Financiën.”

- “Op basis van het bovenstaande wordt vooralsnog geconcludeerd dat er geen gedegen grondslag is om Pan American voor het totaalbedrag van US$7.5 miljoen te vergoeden.”

Mondelinge afspraken
Daarna gebeurt er iets dat voor gewone mensen niet te begrijpen is. Want ondanks zijn eigen principiële bezwaren komt Raghoebarsing nauwelijks drie maanden daarna toch een betalingsregeling overeen met Pan American waarbij in acht maandelijkse termijnen bijna US$ 8 miljoen is uitbetaald. Nog opmerkelijker is de uitspraak van Raghoebarsing tijdens een radioprogramma als het zou gaan om “mondelinge afspraken” op basis waarvan die miljoenen zijn uitbetaald.

Goedkeuring alle coalitiepartners
De president slaagt er vervolgens in om alle coalitiepartners mee te trekken in de beerput door te verklaren dat alle coalitiepartners hebben meegestemd. Ondertussen heeft de vp Brunswijk deze uitspraak ontkracht door aan te geven dat in elk geval hij er niet bij was. Hij geeft voorts aan dat hij tot driemaal toe in de RvM het verzoek tot betaling van de minister van OW heeft aangehouden, omdat er stukken ontbraken en hij niet kon worden overtuigd dat het een PPP project betrof. Op basis van deze afkeuring heeft minister Nurmohamed daarna besloten om de kwestie naar de regeringsraad te brengen die wordt voorgezeten door de President en waar de vp niet bij aanwezig was.

Niet dralen
De PALU roept nogmaals het Openbaar Ministerie op om niet te dralen met het onderzoek. Elke dag langer die de genoemde beleidsmakers op hun functie aanzitten, maakt dat hen de ruimte wordt geboden om 'bewijsstukken' te produceren om zich te vrijwaren van schuld. Door de president, de minister van Financiën en de minister van OW in staat van beschuldiging te stellen zal dit voorkomen kunnen worden en krijgen de functionarissen de ruimte om zich te verdedigen in deze kwestie voor de rechter.


Advertentie

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April