starnieuws

Media maken geen item van eenzijdige 'persbriefing'

11 Feb, 00:02
Een tiental media heeft besloten om geen inhoudelijk item te maken over een 'persbriefing' gehouden door minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning en de IMF-missie die voor de vijfde beoordeling in Suriname is. De Communicatiedienst Suriname (CDS) had de media uitgenodigd voor vrijdag 13.30 uur, terwijl de 'persbriefing' om 12.30 uur zou beginnen. Slechts CDS was aanwezig op dat tijdstip. Van regeringszijde en IMF zijn er mededelingen gedaan zonder de pers.

Toen journalisten vanaf 13.00 uur ter plekke aankwamen mochten ze niet meer binnen. Ook werd er geweigerd om alsnog de pers te woord te staan onder aanvoering dat er andere verplichtingen waren. CDS stelde de monologen beschikbaar aan de media om toch nog verslag te doen van een eenzijdige persconferentie zonder dat journalisten erbij waren die vragen konden stellen over de mededelingen die gedaan zijn. De CDS heeft later "de diepste verontschuldigingen aangeboden", maar het kwaad was al geschied.

De Surinaamse Vereniging en Journalisten (SVJ) en het mediaveld hebben besloten deze zaak niet te laten voor wat het is. Zij hebben minister Raghoebarsing een brief geschreven waarin is geprotesteerd over de gang van zaken. Ook het IMF is aangeschreven over deze kwestie. Gevraagd is aan de minister om alsnog een persconferentie te beleggen waardoor journalisten hun werk kunnen doen.

"Wij zijn tot de slotsom gekomen dat het publiceren van de inhoud van het opgestuurde materiaal, hoewel informatief, een eenzijdig karakter heeft, wat voor de journalisten incompleet is qua nieuwswaardigheid. Er wordt op gewezen dat bij een goede ordening van de persvrijheid het gebruikelijk en wenselijk is dat met name overheden, instituten, buitenlandse instanties en anderen, bij het bespreken en uitvoeren van beleid, naast de eigen informatiediensten, dit ook te kanaliseren via de vrije en onafhankelijke media. Dit stelt hen in staat op hun eigen, beroepsmatige wijze de informatie tot zich te nemen en middels het stellen van vragen een completere context te krijgen van het onderhavige en deze vervolgens te presenteren aan het grote publiek", staat in de brief, ondertekend door SVJ-voorzitter Vishmohanie Thomas en Ivan Cairo namens het journalistencollectief.

Met nadruk wordt er op gewezen dat het uitvoeren en het welslagen van het door de regering met het IMF overeengekomen herstelprogramma, mede gebaseerd is op goed bestuur, ofwel openbaarheid van bestuur, waarin de vrije pers een belangrijke rol te vervullen heeft. Daarom is het besluit gekomen dat de opgestuurde informatie niet zal worden gepubliceerd, totdat er, zoals het hoort en gebruikelijk is, een volwaardige persconferentie is belegd door het ministerie van Financiën en Planning en het IMF.

Advertentie

Saturday 24 February
Friday 23 February
Thursday 22 February