starnieuws

SEOB: Sociaal programma aan herevaluatie toe

11 Feb, 08:43
Het initiële sociaal programma om zwakkere groepen te beschermen is aan herevaluatie toe. Dit programma maakt een wezenlijk onderdeel uit van het herstelprogramma dat wordt uitgevoerd. De Suriname Economic Oversight Board (SEOB) merkt in haar jongste bulletin op dat de overheid haar targets voor dit onderdeel van het herstelprogramma structureel niet behaalt.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geeft aan dat het sociaal programma als doel heeft de zwakkere groepen, alsook mensen in rurale gebieden, te beschermen vanwege de afbouw van de subsidies en de daarbij gepaard gaande forse daling van de koopkracht. De overheid blijft volgens de SEOB helaas in de vicieuze cirkel van kortetermijnmaatregelen, waaronder het uitdelen van pakketten. De doelstelling voor sociale uitgaven is in tegenstelling tot het merendeel van de maatregelen minimaal. 

Per het 3e kwartaal van 2023 diende de overheid ruim SRD 2.971 miljoen aan sociale uitgaven bestemd te hebben. De realisatie viel ruim SRD 1.056 miljoen lager uit. Niet alleen blijven de sociale uitgaven achter op de doelstelling, ook de effectiviteit en transparantie van de uitgaven laat te wensen over.

De SEOB benadrukt dat er een herevaluatie van het initieel sociaal programma noodzakelijk is. De redenen
hiervoor zijn:
• De armoedegrens is achterhaald doordat de inflatie in de afgelopen periode fors geweest is;
• De doelgroep die binnen het programma valt is groter aangezien de koopkracht in de afgelopen periode fors achteruitgegaan is voor meerdere groepen in de samenleving;
• De samenstelling en noodzaak van de behoeften van de samenleving naar de toekomst toe is gewijzigd.

Voorts is het effectief en transparant uitvoeren van het sociaal programma meer dan noodzakelijk in het licht van verdere kostenverhogende maatregelen die in 2024 genomen zullen worden. Het verstrekken van pakketten
beschouwt de SEOB niet als een duurzame oplossing voor het sociale vraagstuk. Het IMF schat de inflatie voor 2024 immers op circa 20%. 

De volgende zaken zullen bijdragen aan verder verlies van koopkracht in 2024:
• verdere afbouw van subsidies op nutstarieven;
• implementatie van btw op nutstarieven;
• mogelijke prijsstijgingen van brandstof;
• prijsaanpassingen van producenten ter compensatie van hogere productie- en loonkosten.

De SEOB dringt aan op meer transparantie bij de uitvoering van het sociaal programma, middels het
publiceren van voortgang en effectiviteit van sociale uitkeringen. Ook is eerder aanbevolen de
uitbetalingen van sociale uitkeringen via het bankensysteem te laten plaatsvinden. Dit, in het kader van efficiëntie
en ontmoedigen van corruptie.

Advertentie

Saturday 24 February
Friday 23 February
Thursday 22 February