starnieuws

Emanuël pakt knelpunten mensen met een beperking en sport aan

30 Mar, 09:15

Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport in gesprek met het monitoringsteam Mensen met een Beperking. Zij belooft zich in te zullen zetten voor een inclusiever sportbeleid. (Foto: ROS)
De presidentiële commissie, monitoringsteam Mensen met een Beperking, heeft knelpunten en oplossingen om het sportbeleid te verbeteren voor de doelgroep besproken met minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Ze beloofde zich met hart en ziel in te zetten voor de belangen van mensen met een beperking en te werken aan een inclusiever sportbeleid.

Voorzitter Harold Pultoo schetste diverse problemen die mensen met een beperking ervaren bij het beoefenen van sport. Humphrey Eendragt, coördinator van de subwerkgroep sport binnen dit monitoringsteam, benadrukte de noodzaak van een inventarisatie van de behoeften van deze doelgroep en pleitte voor een duidelijk overzicht van de beschikbare accommodaties.

Een belangrijk aandachtspunt was de renovatie van het basketbalveld op Sosis, dat momenteel in slechte staat verkeert. Hierdoor zijn organisaties voor mensen met een beperking genoodzaakt om gebruik te maken van de faciliteiten van de Witte Lotus. Eendragt presenteerde een projectplan voor de renovatie van het Sosis-veld, waarop minister Emanuël haar volledige ondersteuning toezegde.

Wiren Meghoe, lid van het monitoringsteam en doof voetballer, bracht de problematiek van de dovenvoetbalgroep onder de aandacht van de minister. Hij werd bijgestaan door tolk Rosita Etnel. Sinds januari is er geen trainer meer, wat de ontwikkeling van de sport belemmert. Minister Emanuël gaf haar team terstond de opdracht om een geschikte trainer te zoeken. Ook zal er een onderzoek worden ingesteld naar de redenen van het vertrek van de vorige trainer.

Angelo Mercuur, sportinstructeur voor mensen met een beperking, benadrukte het belang van inclusie. Hij pleitte voor een beleid dat mensen met een beperking niet apart behandelt, maar hen integreert in de reguliere sportbeoefening.
Minister Emanuel was ingenomen met de openheid en de oplossingsgerichte voorstellen van het monitoringsteam.

Advertentie

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April