starnieuws

DA’91: Suriname verenigen tegen de corruptie

09 Dec, 12:54
Heden ten dage staat de wereld voor enkele van de grootste uitdagingen in vele generaties - uitdagingen die de welvaart en stabiliteit voor mensen over de hele wereld bedreigen. De vernietigende effecten van corruptie is in de meeste van deze kwesties met elkaar verweven. Suriname vormt hier geen uitzondering op. Corruptie heeft negatieve gevolgen voor elk aspect van de samenleving en is diep verweven met conflicten, instabiliteit en verdiepende armoede. Hierdoor komt de sociale en economische ontwikkeling in gevaar en de democratische instellingen en de rechtsstaat worden ondermijnd.

Corruptie is vaak aan de basis van conflicten, oneerlijkheid en ongerechtigheid. Ook milieu kwesties en de vervuiling/vergiftiging van onze leefomgeving is een gevolg van corruptie. Corruptie ontneemt de gewone burger de kans op een goed en eerlijk bestaan, door de rechtsstaat te ondermijnen, de armoede te verergeren, het illegale gebruik van hulpbronnen te vergemakkelijken en de toegang tot goed werk en huisvesting te belemmeren. Dit zijn zaken die wij dagelijks in ons eigen land ervaren.

Wat is corruptie
Corruptie is een complex sociaal, politiek en economisch fenomeen dat alle landen treft. Corruptie ondermijnt democratische instellingen, vertraagt de economische ontwikkeling en draagt bij tot instabiliteit van de overheid. Corruptie tast het fundament van democratische instellingen aan door verkiezingsprocessen te verstoren, verderf te zaaien in de rechtsstaat en bureaucratische moerassen te creëren, waarvan de enige bestaansreden is het vragen om steekpenningen. De economische ontwikkeling wordt belemmerd, omdat buitenlandse investeringen worden ontmoedigd en kleine bedrijven in het land het vaak onmogelijk vinden om de vereiste "opstartkosten" te dekken als gevolg van corruptie.

Op 31 oktober 2003 heeft de Algemene Vergadering het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie aangenomen.
Sindsdien hebben 190 partijen zich gecommitteerd aan de anticorruptie verplichtingen van het Verdrag, waaruit blijkt dat het belang van goed bestuur, verantwoordingsplicht en politiek engagement bijna universeel wordt erkend.
De Vergadering heeft 9 december ook uitgeroepen tot Internationale Dag van de Corruptiebestrijding, om de bewustwording met betrekking tot corruptie en de rol van het Verdrag bij de bestrijding en preventie ervan te vergroten. Het verdrag is in december 2005 in werking getreden.

DA’91 strijdt gaat voort

DA’91 strijdt onvermoeibaar tegen de corruptie en zal dit blijven doen. De partij heeft een compleet anti-corruptie dossier, een corruptie meldpunt en organiseert ook jaarlijks de anti-corruptie lezing. Teneinde daadwerkelijk integraal corruptie te bestrijden is DA’91 voorstander van het instellen van een Anti-Corruptie Instituut.

Als samenleving hebben wij een dringende behoefte aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en ellende. Dit betekent dat corruptie voorkomen moet worden, transparantie bevordert moet worden en dat onze instituten/instellingen versterkt moeten worden. Alleen dan zullen alle burgers kunnen delen in sterke duurzame ontwikkeling.

Op deze Internationale Dag tegen Corruptie (IACD) 2023 willen wij de cruciale link tussen corruptiebestrijding en vrede, veiligheid en ontwikkeling benadrukken. De kern is het idee dat het aanpakken van deze misdaad het recht en de verantwoordelijkheid van iedereen is, en dat we alleen door samenwerking en de betrokkenheid van elke persoon en instelling de negatieve impact van deze misdaad kunnen overwinnen.

De Staat,  alle overheidsfunctionarissen, ambtenaren, wetshandhavers, vertegenwoordigers van de media, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, het publiek en de jeugd hebben allemaal een rol te spelen bij het verenigen van Suriname tegen corruptie.

Op deze internationale dag herdenken wij ook de twintigste verjaardag van het VN-Verdrag tegen corruptie. DA’91 heeft steeds gepleit voor de toetreding van Suriname tot deze Conventie. Nu na vele jaren is dat een feit. Deze Conventie heeft voor vele landen bijgedragen aan positieve veranderingen in het bestuur. In het Anti-Corruptie beleid dat DA’91 voorstaat is een centrale rol voor het VN Verdrag tegen de Corruptie weggelegd. Het is cruciaal steeds te blijven onderzoeken hoe en waarom wij daar nu nog geen resultaten van zien. Voor de komende jaren zullen wij moeten zorgen dat dit mechanisme sterker wordt.

Vandaag, 20 jaren na instelling van het Verdrag, zijn dit verdrag en de waarden die het uitdraagt belangrijker dan ooit, en dat vereist dat iedereen zich inspant om deze misdaad aan te pakken. Op de routekaart van DA’91 nemen deze waarden een centrale rol in en zijn aan de basis van het politiek programma van de partij. DA’91 zal voortgaan het voortouw te nemen in het strijden voor stevige waarborgen van eerlijk en goed bestuur. Op deze 20ste Internationale Dag van de Corruptiebestrijding roepen wij alle burgers op zich te verenigen tegen de corruptie en zo verenigd te bouwen aan onze Nieuwe Republiek. 

#Unitedagainstcorruption
Suriname verdient BETER!

Advertentie

Saturday 24 February
Friday 23 February
Thursday 22 February