starnieuws

Samap: Een voorbeeld hoe beleidsmakers falen

13 Jun, 06:56
AANGEBODEN

Komend weekend zal binnen het kader van het project Suriname Agriculture Market Access Project (Samap) een agrarische beurs worden gehouden. Met moeite zijn iets meer dan 400 boeren ondersteund. Het oorspronkelijke als doel gesteld aantal van de 1.000 boeren is niet gehaald. Veel boeren werden uitgesloten voor ondersteuning, omdat de voorwaarden niet passen binnen de Surinaamse context. Volgens de PALU is dit een schoolvoorbeeld van politici die hard schreeuwen voor meer productie, maar aan de andere kant falen om daar inhoud aan te geven, ondanks dat er voldoende geld beschikbaar is.

Nut van Samap
Opeenvolgende ministers van LVV lieten de overwegend buitenlandse projectmedewerkers van de FAO hun gang gaan en hun wil opleggen aan Suriname. Slechts boeren die titel op de grond hadden en niet in overheidsdienst waren konden in aanmerking komen voor ondersteuning. Grote groepen boeren in de kust en in het binnenland zijn teleurgesteld, omdat ze buiten de boot vielen. Terwijl een van de doelstellingen van Samap was het verhogen van de agrarische productie, is volgens de statistieken van het ministerie van LVV de agrarische productie juist afgenomen in de afgelopen jaren. Wat is dan het nut van Samap geweest?

Twee verlengingen

Na twee verlengingen van het project is uiteindelijk slechts US$9 miljoen van de US$15 miljoen besteed. En ondanks dit slecht resultaat en kritieken van boeren en organisaties als de Vereniging van Economisten (VES), hebben opeenvolgende ministers van LVV nagelaten het projectmanagement te corrigeren. En bovendien lijken de huidige beleidsmakers zich niet te bekommeren wat met het restant van de gelden zal gebeuren, ondanks het tekort aan financiële middelen.

Goede sier
Komend weekend zal met de weinige boeren die ondersteuning hebben gekregen een goede sier gemaakt worden op een agrarische beurs. Per slot van rekening moeten de bestedingen van de vele miljoenen aan de dure buitenlandse consultants verkocht worden aan het publiek. Toch moeten we de FAO als beheerder van de gelden niets kwalijk nemen. De werkelijke verantwoordelijken van het slechte resultaat zijn onze beleidsmakers die door een gebrek aan een visie over de agrarische productie, op kompas van de consultants zijn gaan varen.

Meer ondernemers
De PALU pleit daarom voor een breed gedragen lange termijn visie, ook met betrekking tot onze agrarische productie. Het oneindig in dienst nemen van jonge Surinamers bij de Surinaamse overheid kan stoppen als wij meer mensen tot succesvolle, zelfstandige ondernemers kunnen maken, onder andere in de agrarische sector. Met een betere, samenhangende benadering hadden gemakkelijk ambtenaren gestimuleerd kunnen worden om voltijds boer te worden met de juiste incentives en voorwaarden.

Effecten verwerkingsindustrie

Voorts weten we al jaren over de positieve effecten die een verwerkingsindustrie zal hebben voor de sector. Verwerkte agrarische producten kunnen namelijk langer bewaard worden, leveren ook meer op bij export, stabiliseren de prijs bij wisselende opbrengsten en bieden daardoor dus ook meer zekerheid voor de boeren, vissers en veehouders. Onder deze gunstige productieomstandigheden kunnen agrarische ondernemers daarom gemakkelijker bij banken terecht voor leningen, omdat ze meer zekerheden kunnen bieden.

Agrarisch plan

De PALU pleit al jaren voor een lange termijn agrarisch plan waarin deelprojecten als Samap beter zullen passen. Ook kunnen wij meer inhoud geven aan relaties met landen die tot de top van de agrarische producenten in de wereld behoren waaronder Nederland, China, India en Brazilië. De PALU heeft inmiddels een PALU-concept gepresenteerd in aanloop naar de verkiezingen van 2025. Later in het jaar zal dit concept verder worden uitgewerkt tot een verkiezingsprogramma waarin ook de zienswijze voor de agrarische sector verder zal worden uitgewerkt.

Advertentie

Tuesday 16 July
Monday 15 July
Sunday 14 July