starnieuws

Karaktermoord

21 Nov, 03:11
De afgelopen tijd is er enorm kritiek geleverd op de uitvoering van het Sociaal Programma. Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft het zwaar te verduren gehad. Hij heeft sterk in zijn schoenen moeten staan en alle 'kanonschoten' moeten incasseren. Er is getracht karaktermoord te plegen op de minister niet alleen op het werkgebied maar ook op het persoonlijke vlak. Zijn collega gaf in een interview aan “dat een deel van de kritiek zeer onterecht is”. Als burger voel ik mij meer dan geroepen om een kritisch geluid te laten horen want er gaat geen dag voorbij of de bewindsman wordt zeer negatief bejegend, zelfs door personen die het beter zouden moeten weten. Hierdoor is er een vertekend beeld gecreëerd alsof de bewindsman de afgelopen drie jaar niet heeft gefunctioneerd.

Ik voer u terug naar het begin van deze regeringsperiode waarbij er een herstelplan is ingevoerd. Hieraan gekoppeld is er een sociaal vangnet gecreëerd bestaande uit de vier sociale uitkeringen: Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), Algemene Kinderbijslag (AKB), Financiële Bijstand voor personen met een Beperking (FBMMeb) en Financiële Bijstand voor Zwakke Huishoudens (FBHH). Onder supervisie van minister Ramsaran zijn de sociale uitkeringen tot vier maal toe verhoogd in drie jaar tijd. In juli 2020 bedroeg FBHH nog SRD 33 en is thans vastgesteld op SRD 1.750 niet te vergeten FBMMeb welke SRD 325 bedroeg en is nu SRD 2.500. 

U heeft continu gehoord dat er reviews zijn welke wij als land moeten doorstaan bij het Internationale Monetaire Fonds (IMF). In 2022 moest minister Ramsaran een enorme inhaalslag maken om de target van social spending te halen. Hij kreeg op zijn pad achterstanden van de sociale uitkeringen welke dateren vanaf 2019, bestanden welke dateerden van 2016 moesten up to date gebracht worden volgens het IMF. Door uitvoering van de operatie 'Set kon' heeft de bewindsman succesvol deze target behaald in 2022.

Vanaf het aantreden heeft de minister zich sterk gemaakt voor financiële inclusiviteit waarbij o.a. de overstap gemaakt zou moeten worden van kas naar giraal. In dat kader heeft hij het Social Beneficiary Programma gestart. In januari 2023 is er gebruik gemaakt van dit systeem, omdat er urgent een Sociaal programma moest worden geïmplementeerd om de kwetsbaren op te vangen tegen de effecten bij de overstap van object naar subjectsubsidie.

Vanaf januari 2023 hebben de eerste begunstigden de koopkrachtversterking ontvangen. Per augustus 2023 krijgen alle AOV’ers de koopkrachtversterking. In een dagblad verscheen een artikel dat de koopkrachtversterking gestort is op een bedrijfsrekening. Het aanvragen van koopkrachtversterking is iets persoonlijk. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de correcte informatie in te vullen bij de indiening van het verzoek. Vanuit de deskundigen welke belast zijn met het Sociaal programma kan er alleen getoetst worden of er is voldaan aan de vastgestelde criteria, een ministerie kan geen bankrekeningnummer verifiëren op juistheid vanwege privacy regels welke gelden bij de diverse banken. Het is dus onterecht dat het ministerie het verwijt wordt gemaakt alsof gelden bedoeld voor koopkrachtversterking verkeerd zijn gestort, want het is de aanvrager welke het bankrekeningnummer heeft opgegeven. De bewindsman gaf reeds aan dat er een CLAD onderzoek gaande is.

Minister Ramsaran heeft vanaf juli 2023 ook bewerkstelligd dat de grenzen van de Sociale uitkeringen zijn opengegooid. Personen met een beperking die de leeftijd van 60 hebben bereikt en AOV ontvangen, behouden hun recht op FBMMeb. Personen die de leeftijd van 60 hebben bereikt en een AOV ontvangen, ook FBMMeb en/of FBHH kunnen aanvragen. De Personen met een permanente beperking komen in aanmerking voor FBMMeb, ongeacht de hoogte van het inkomen van het gezin.

Allemaal gerealiseerde wapenfeiten bewerkstelligd door de bewindsman. Er zijn inderdaad issues en uitdagingen met de uitvoering van het Sociaal programma die verbetering verdienen. Dat is vanzelfsprekend gezien zaken urgent ingevoerd moesten worden. Het is daarom onterecht om te stellen dat het aan de SoZaVo bewindsman ligt dat het Sociaal programma niet vlot verloopt. Kritiek is goed, wij moeten onder alle omstandigheid kritisch blijven. Het maakt je alleen sterker en houd je alert. Maar ongefundeerde kritiek om iemand neer te halen vind ik niet terecht, ongehoord en ongepast! Maar er is een bekend spreekwoord “hoge bomen vangen veel wind”.

Dit gezegd hebbende wil ik vragen dat wij met respect met elkaar omgaan. Laten wij onze energie sparen en inzetten om de problemen van het land op te lossen.
 
Partijraadsvoorzitter PL en gewezen minister van SoZaVo en Landbouw, Veeteelt & Visserij
Hendrik Setrowidjojo

Advertentie

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July