starnieuws

Het Surinaamse belang op de agenda van Brazilië

20 Jan, 13:32
Het bezoek van de  Braziliaanse President Bolsonaro aan Suriname, vereist een heel serieuze aanpak. Agrarische ontwikkeling, handel, bevolkingspolitiek en energie horen hoofdagendapunten te zijn. 

Energiediplomatie
Het centraal agenda punt is ‘Energie’. Recente olievondsten in ons land, en Guyana, hebben de aandacht van Brazilië voor de economische samenwerking met ons land versterkt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Brazilië geeft aan dat de drie landen ‘een strategische dialoog zullen voeren in een tijd van betere vooruitzichten voor grotere economische en sociale ontwikkeling in Suriname en Guyana, gedreven door de recente ontwikkelingen van olie en gas’. President Bolsonaro zal daarom vergezeld zijn van vertegenwoordigers van Petrobras om specifiek te praten over coöperatie op het vlak van olie en gas en mogelijke investeringen.

Tijdens de werklunch in Paramaribo zullen de drie presidenten projecten van gedeeld belang  bespreken. Vereiste voor Suriname ’s succes is dat wij heel scherp en duidelijk hebben vastgesteld wat het grote lange termijn belang voor ons als land is en wat onze strategie zal zijn.

De Energie corridor
De ‘energy corridor’ die geformeerd moet worden heeft aan de basis machtsdeling gebaseerd op een collectief begrip van de betrokken landen over behoeften en capaciteiten om te voorzien daarin. Zie daar wederom het belang van Suriname voor een goed uitgewerkte eigen agenda. Guyana’s agenda is duidelijk:  zij behoeven ontwikkeling van de lokale kennis en deskundigheid evenals capaciteit op het vlak van logistiek.

In Suriname hebben wij de discussies in ons DNA, op onze universiteit en bij andere stakeholders wat dit betreft grotendeels gemist. Ook de technische teams die reeds lang van tevoren de vele mogelijkheden en prioriteiten voor Suriname zouden moeten hebben uitgewerkt hebben wij gemist.

Van vertegenwoordigers uit de VSB weten wij dat er een grote behoefte is aan begeleiding, kennis en deskundigheid voor het creëren van ‘local’ content. Daaraan kan toegevoegd worden noodzakelijke kennis en deskundigheid voor de ontwikkeling van een logistieke industrie  in relatie tot de bouw van een diepzee haven.

Opvallend is de afwezigheid van het IRSA plan terwijl de uitvoering daarvan o.a. infrastructuur  de energie sector anno 2022 een enorme boost zou  kunnen geven.

DA’91 adviseert een fundament te leggen voor het particulier partnerschap teneinde investeringsprojecten tot stand te doen komen. Staatsmiddelen kunnen dan anders aangewend worden.  

Vriendschap en Concurrentie
Guyana is onze concurrent in o.a. de gedachte de poortfunctie naar Zuid-Amerika in te vullen. Zij zullen zich beijveren om de investeringen in wegenaanleg aansluitend op de diepzeehaven richting Guyana te bewegen. Hoe zullen wij het Surinaams belang gestand doen in deze? Hebben wij ons comparatieve voordeel ten opzichte van Guyana scherp vastgesteld?

Er zijn reeds vaste plannen om het Roraima gebied in Brazilië  op het netwerk van Guyana aan te sluiten. Welke investeringen zullen wij op agenda plaatsen met Brazilië. In Guyana is reeds vastgesteld dat deze zullen zijn in wegen, havens en energie.

Landbouw
De landbouwervaring van Brazilië leent zich voor een partnerschap in de vleesproductie en verwerking. Het is aan te raden ook kleinere projecten waaronder de teelt van kleine herkauwers en melkvee evenals de verwerking van hun producten maar ook de commerciële teelt en verwerking van o.a. de podosiri (açai) hier onderdeel van te maken.
Het is verstandig geen afspraken te maken voor export quota waar wij nu de infrastructuur niet voor gereed hebben, we verwijzen naar de rijstexport quota die nooit duurzaam en optimaal gebruikt is.

Bevolkingsbeleid
Het probleem van de tienduizenden illegale Brazilianen, veelal in de goudsector moet structureel aangepakt worden. De illegaliteit van deze personen kost ons financieel, moreel en op het milieu vlak. Suriname moet Brazilië ertoe brengen om mee te werken aan de oplossing hiervan. Een idee is om deze mensen te formaliseren, zij betalen dan belasting en vallen formeel onder de wetgeving van Suriname. De mogelijke aanleg van verbindingswegen tussen de beide landen, noopt dit niet onder de mat te schuiven, doch te beseffen dat het  van groot belang is voor de veiligheid van onze burgers en het bewaken van onze soevereiniteit.

Regelgeving
Het uitwisselen van ervaring vanuit de National Petroleum Agency evenals de APEX (Het Braziliaans agentschap voor de Bevordering van Export en Investeringen) is op agenda. De verkregen informatie zal alleen tot succes leiden wanneer wij:
1. Een eigen eerlijke evaluatie hanteren van datgene wat wij reeds hebben ondernomen en waarom het niet gelukt is ( zoals o.a. InvestSur)
2. Een duidelijke, onderbouwde visie en doelstellingen hebben
Het is en zal altijd belangrijk zijn voor Suriname om een lange termijn strategisch partnerschap met Brazilië te creëren. Het is belangrijk dat Suriname spijkers met koppen slaat. De aanwezigheid van de Guyanese president hier te lande ontneemt Suriname de mogelijkheid van bilateraal onderhoud met Brazilië, terwijl Guyana voor zichzelf wel voldoende ruimte heeft gecreëerd. Wij moeten niet vergeten dat de Guyanezen op vele vlakken onze concurrenten zijn. Een zeer zakelijke houding van Suriname is essentieel in het nationaal belang.

Advertentie