starnieuws

Het antwoord op de vijfde w van het fenomeen occupatie

26 Oct, 05:33
Journalisten proberen altijd een zo volledig mogelijk verhaal te vertellen. Bij het schrijven van een bericht maken ze vaak gebruik van een hulpmiddel: de zogenoemde vijf w’s ( wie, wat, waar, wanneer, waarom) en de h (hoe). Dit ezelsbruggetje, ook wel de 5W1H-methode genoemd, is geen garantie voor een goed bericht, maar het is wel handig om te bepalen of een bericht de belangrijkste gegevens bevat.

De 5W1H-methode is ook heel geschikt om probleemstellingen rond actuele onderwerpen helder te krijgen, omdat ze antwoord geeft op de volgende vragen:
-Wat is het nieuws?
-Wie veroorzaakte het nieuws?
-Waar is het gebeurd?
-Wanneer is het gebeurd?
-Waarom is het zo gegaan?
-Hoe is het in zijn werk gegaan?

Hoog actueel in de media was het bericht van de occupatie van woningen en percelen in het Dalianproject in Paramaribo-Noord. Op vier van de vijf w’s, wat, wie, waar, wanneer en hoe, is breed uitgemeten in de media antwoord gegeven. Maar niemand, geen enkel medium, heeft zich gewaagd aan het formuleren van een antwoord, enerzijds omdat op die vraag geen eenduidig antwoord te geven is en anderzijds uit vrees zich aan koud water te branden. Bovendien zou het teveel tijd en teveel ruimte in de media kosten, zowel in hard copy als digitaal. Want dat antwoord is zo simpel niet, ook al begint het bij één woord: urbanisatie.

Ik wil nochtans proberen om in het navolgende een benadering van een antwoord op het waarom van wilde occupatie te geven, in de hoop dat de politiek, en meer in het bijzonder de beleidsmakers, op het spoor worden gezet om hierin aanknopingspunten te zoeken voor het ontwikkelen van beleid om urbanisatie te voorkomen, of op zijn minst binnen de perken te houden. Naar volledigheid is niet gestreefd.

Urbanisatie, een lastig woord voor verstedelijking
In de wereldgeschiedenis is urbanisatie een veel voorkomend fenomeen. Vooral vroeger, toen we overgingen van een agrarische samenleving met veel landbouw en veeteelt naar een industriële samenleving met veel fabrieken en arbeiders op dezelfde plek. Veel mensen zijn toen naar de stad getrokken: een heel mooi historisch voorbeeld van urbanisatie.

Urbanisatie is het wegtrekken van mensen vanuit het platteland naar de stad. Daarom wordt urbanisatie ook wel verstedelijking genoemd. Tegenwoordig is het vaak omdat er in de stad veel werk is, en daarom mensen voor hun werk verhuizen naar de stad.

Een nadelig gevolg van urbanisatie is bijvoorbeeld het ontstaan van krottenwijken in derdewereldlanden. Hier trekken boeren, die bijna niets verdienen met hun boerderij, naar de stad met hoop op beter leven. Ze hebben geen tot weinig geld, en daardoor zijn ze aangewezen op hutjes die ze zelf bouwen aan de rand van de stad. Ziedaar het ontstaan van de zogenoemde krottenwijken.

Oorzaken urbanisatie

Urbanisatie heeft de volgende oorzaken:
- Werkgelegenheid
Allereerst is er de factor werk. Door de aanwezigheid van bedrijven in steden en de mechanisatie van de landbouw trekken mensen in toenemende mate richting de stad. Op het platteland wordt mensenwerk steeds meer overbodig door de overname van werkzaamheden door machines, terwijl in de stad juist een sterke behoefte aan arbeidskrachten is. In steden zijn namelijk de industrie en dienstverlening geconcentreerd. Alhoewel binnen die sectoren ook wel steeds meer automatisering plaatsvindt, is in steden veruit de grootste vraag naar (goedbetaalde) arbeid.

- Studeren
Er zijn veel opleidingsmogelijkheden in steden. Dit heeft een aantrekkingskracht op vooral jonge mensen. Die gaan wellicht ook in een stad studeren, omdat daar precies de opleiding aangeboden wordt die ze graag willen volgen en deze nergens anders in het land te vinden is. Daarnaast is het voor opleidingsinstituten en bedrijven nuttig om in elkaars buurt te zitten. Studenten kunnen stage lopen bij bedrijven en eventueel doorgroeien naar vaste werknemers. Daarnaast blijft de opleiding door samenwerking op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsleven en blijft de opleiding relevant en op niveau.

- Voorzieningen
Naast werk en studie is een belangrijke aantrekkingsfactor van steden de aanwezigheid van voorzieningen. Als je bijvoorbeeld een avondje wil gaan stappen, of naar het ziekenhuis moet om bloed te prikken, dan is het fijn als je dat op korte afstand kunt doen en niet eerst een uur moet reizen. Vooral de veelzijdigheid aan voorzieningen in een stad is een belangrijke reden dat mensen de stedelijke omgeving verkiezen boven de landelijke omgeving.

Urbanisatie in de Surinaamse context
Voor een beter begrip van oorzaken en gevolgen van urbanisatie in Suriname is het goed onderscheid te maken tussen platteland en binnenland.
Voor wie zich verder wil verdiepen in het verschil tussen platteland en binnenland is de website https://www.dbnl.org/tekst/binn011sran01_01/binn011sran01_01_0005.php
Sranan. Cultuur in Suriname (1992)–Chandra van Binnendijk, Paul Faber, in het bijzonder het artikel Banden met het bos van Thomas Polimé, een aanrader.

George Orie


Advertentie