starnieuws

Covid-19 en klimaatsverandering rode draad toespraak president

23 Sep, 00:00

President Chan Santokhi houdt zijn eerste toespraak in de Verenigde Naties. (Foto: VN)
President Chan Santokhi heeft in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties woensdag stilgestaan bij Covid-19 en klimaatsverandering. Hij riep op om samen te werken en de toekomst van de Aarde veilig te stellen. De Covid-19 pandemie heeft duidelijk aangetoond dat internationale solidariteit in crisistijd weinig of geen betekenis heeft. Multilateralisme en internationale solidariteit kwamen onder druk te staan. Het heeft de zwakke punten van de doeltreffendheid van onze internationale mechanismen en de mondiale juridische infrastructuur aan het licht gebracht. Helaas werd het principe van collectieve inspanning en verantwoordelijkheid vervangen door een meer individuele benadering, zei het staatshoofd op het wereldforum.

De aan het licht gebrachte zwakheden van de gezondheidsstelsels moeten worden aangepakt met innovatieve maatregelen, met gebruikmaking van moderne technologie en internationale samenwerking. "We moeten ook aandacht besteden aan de sociale en psychologische aspecten op de lange termijn, de toenemende onderwijskloof en de digitale kloof, evenals de ongelijke toegang tot vaccins", voerde Santokhi aan. Hij bedankte organisaties en landen die steun hebben verleend aan Suriname. Hij noemde Nederland, India, China en de Verenigde Staten.

Veel landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, (middeninkomensregio), hebben niet geprofiteerd van de verschillende Covid-19 multilaterale oplossingen voor schuldverlichting. Er moet een post-Covid-strategie worden ontwikkeld met de focus op:
o Het ontwikkelen van een effectieve strategie om het vaccinatieniveau in onze samenlevingen te verbeteren;
o Wederopbouw van de economie;
o En het opzetten van een Covid 19 herstelfonds, met steun van de internationale financiële instellingen en de private sector.

Afgezien van de ernstige impact van Covid-19, zijn financiële en economische tekortkomingen, waaronder een hoge schuldenlast ook een uitdaging. In dit opzicht is toegang tot concessionele financiering van cruciaal belang om de economie opnieuw op te starten. "Momenteel worden we geconfronteerd met onrealistische, oneerlijke en contraproductieve classificatie-instrumenten. Suriname kijkt uit naar nieuwe inhoudelijke vormen van financiële ondersteuning, gebaseerd op de sociaal-economische realiteit van de betrokken landen. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de kwetsbaarheden van landen".

Suriname steunt de roep om een ​​sterkere en effectievere Verenigde Naties. Een geherstructureerde en gerevitaliseerde Verenigde Naties moet ervoor zorgen dat de organisatie de bron van genoegdoening blijft voor de internationale gemeenschap en de thuisbasis van internationale gerechtigheid en rechtvaardige besluitvorming. Isolatie en handelsblokkades, zoals in het geval van Cuba, in mijn eigen regio, ondermijnen de principes waarop de VN gestoeld is en zijn contraproductief om deze doelen te bereiken. "Daarom roep ik op tot voortdurende dialoog en onderhandelingen, om verschillen en conflicten op te lossen, binnen het kader van het Handvest van de Verenigde Naties."

Klimaatverandering blijft een serieuze uitdaging en een existentiële bedreiging, die de aandacht van ons allemaal vereist, voerde de president aan. "In de afgelopen maanden zijn we getuige geweest van de wereldwijde impact, zoals dodelijke overstromingen, wijdverbreide bosbranden en aanzienlijke stijgingen van de mondiale temperatuur. Geen enkel land of regio bleef gespaard van zijn woede! In het geval van mijn land, Suriname, en de landen met laaggelegen kustgebieden, zetten we ons in voor de bestrijding van klimaatverandering, omdat we bijzonder kwetsbaar zijn, hoewel we het minst hebben bijgedragen aan dit probleem". Santokhi voerde aan dat Suriname een bosbedekking heeft van ongeveer 93%. Suriname draagt ​​in belangrijke mate bij aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering. "We zijn een van de weinige landen met een negatieve rating voor koolstofdioxide ter wereld. Toch profiteren we niet ten volle van mondiale regelingen die samenhangen met goed bosbeheer."

De tijd is gekomen om de unieke uitdagingen te erkennen waarmee de ontwikkelingslanden met veel bossen en weinig ontbossing worden geconfronteerd, en om hun eerlijke toegang tot klimaatfinanciering te verbeteren en te maximaliseren. Suriname roept ontwikkelde landen op om zich opnieuw te committeren aan de 100 miljard US dollar per jaar, om ontwikkelingslanden te steunen, zoals overeengekomen in de Overeenkomst van Parijs van 2015.

De president deelde mee dat Suriname te maken heeft met verschillende financiële en economische uitdagingen. Te midden van de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en de Covid-19-pandemie, wordt Suriname ook geconfronteerd met een uitdagende fiscale keuze, tussen dienstverlening, een verhoogde staatsschuld of meer uitgeven aan gezondheidszorg, onderwijs en het levensonderhoud van de burgers.

Om de enorme buitenlandse schuld onder controle te krijgen en de economie weer gezond te maken, is besloten een alomvattend herstelplan te ontwikkelen, dat op stafniveau is goedgekeurd door het IMF. Suriname kijkt uit naar spoedige goedkeuring op bestuursniveau. Suriname staat ook aan de vooravond van het aantrekken van substantiële directe buitenlandse investeringen, met name in de olie-industrie, landbouw en toerisme. Er worden voorbereidingen getroffen waaronder de ontwikkeling van een lokale betrokkenheid van bedrijven en een nieuwe investeringscode, om investeringen te faciliteren. "Daarom nodig ik het internationale bedrijfsleven uit om te investeren in mijn prachtige land en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en de geoormerkte transitie naar een groene economie."

Advertentie