starnieuws

Somohardjo: Streven naar gendergelijkheid in 2035

08 Mar, 13:53

Het thema voor dit jaar is 'Vrouwen in leiderschap: een gelijkwaardige toekomst realiseren in een wereld die getroffen is door Covid-19'.
Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het genderbeleid, zegt in zijn toespraak dat de komende jaren ook aandacht besteed zal worden om meer vrouwen te stimuleren in leidinggevende posities. Binnen vijftien jaar moet er volledige, gelijke, vrije en democratische participatie van vrouwen in het politieke en openbare leven zijn.

"Het is in deze periode waarop wereldwijd de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen wordt gevierd en landen worden opgeroepen acties te ondernemen om de gelijkheid van vrouwen te versnellen.
Dit jaar wordt de nadruk gelegd op de enorme inspanningen van vrouwen en meisjes over de hele wereld in het creëren van een gelijkwaardige toekomst en hun bijdrage in het herstel van de Covid-19 pandemie.

Ik bedank daarom ook alle vrouwen voor hun onvermoeibare inzet, in het bijzonder zij die in de frontlinie staan in de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Zij riskeren hun leven om dat van anderen te redden.
Ondanks hun oververtegenwoordiging in de Covid-19 zorg wereldwijd, heeft deze crisis aangetoond dat in besluitvormingsorganen, ook de organen die specifiek ingesteld zijn om de Covid-19 pandemie te beheersen, geen genderevenwicht tussen vrouwen en mannen te zien is.

De wereldwijde crisis die Covid-19 heeft veroorzaakt treft onevenredig veel vrouwen en meisjes. Lockdowns die zijn uitgevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben ook het aantal gevallen van gendergerelateerd geweld, met name huiselijk en intiem partnergeweld doen toenemen.

De volledige en gelijke deelname van vrouwen in alle besluitvormingsprocessen wordt wereldwijd erkend als essentieel voor het bereiken van gendergelijkheid en voor het bereiken van duurzame ontwikkeling. Dit wordt onderstreept in de internationale verdragen en committeringen  die landen in de wereld, waaronder de staat Suriname, zijn aangegaan.

Enkele oorzaken van de beperkte aanwezigheid van vrouwen bij de besluitvorming op alle niveaus zijn onder meer het gebrek aan politieke wil, de extra beperkingen die jonge vrouwen ervaren in verband met genderdiscriminatie, schadelijke sociale normen en praktijken, maar ook geweld tegen vrouwen in het politieke en openbare leven. Het laatstgenoemde wordt internationaal erkend als een schending van de politieke rechten van vrouwen en is een vorm van gendergerelateerd geweld.

Internationale studies tonen aan dat geweld tegen en intimidatie van vrouwen in het politieke en openbare leven schijnbaar toeneemt naarmate meer vrouwen toegang krijgen tot openbare functies.
In Suriname is er naar mijn weten nog geen onderzoek verricht naar politiek geweld onder mannen en vrouwen.
 
Ondanks er verschillende acties ondernomen zijn door zowel overheids als niet- overheidsorganisaties om het aantal vrouwen in besluitvormingsposities te doen toenemen, tonen nationale als internationale studies aan dat helaas ook Suriname achterblijft bij de deelname van vrouwen in besluitvormingsposities en dat in de afgelopen vijfentwintig jaar ook een fluctuerend beeld in de deelname van vrouwen te zien is.
Dit betekent dat wij meer dan voorheen gerichte en passende acties moeten ondernemen.

Thans zijn er vijftien vrouwen in De Nationale Assemblee en vanaf juli 2020 maken zes vrouwen deel uit van de Raad van Ministers. Bij specifieke overheidsorganen zoals de Staatsraad, het Centraal Hoofd Stembureau en het Onafhankelijk Kiesbureau is er een stijgende trend van de deelname van vrouwen waar te nemen.

Als minister verantwoordelijk voor het genderbeleid en als jongen die vanaf mijn 12e, nadat mijn vader terug is gegaan naar Suriname, tussen vrouwen is opgegroeid te weten mijn moeder,  zusje en tante.

Kan ik met trots aangeven dat op het ministerie van Binnenlandse Zaken twee van de drie directoraten geleid worden door vrouwen. Dat de nieuwe directeur van CBB ook een vrouw is en dat verschillende afdelingshoofden en verschillende onderdirecteursposities ook vrouwen zijn.

Er zijn aanwijzingen dat de betrokkenheid van vrouwen bij de besluitvorming in de particuliere sector toeneemt en dat meer vrouwen worden geselecteerd in leidinggevende functies op basis van hun passende kwalificaties. Vrouwen bevinden zich thans ook in topmanagementposities van toonaangevende financiële instellingen, zoals banken en kredietcoöperaties. Trends kunnen echter niet getoond worden vanwege het ontbreken van data.

Bij voordrachten en benoemingen voor diverse openbare besluitvormingsposities is het enorm belangrijk dat vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte krijgen om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat zij evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Het aanmoedigen van vrouwen voor besluitvorming is echter meer dan politieke besluitvorming. In de komende jaren zal dan ook aandacht besteed worden om meer vrouwen te stimuleren in leidinggevende posities in alle maatschappelijke sectoren. Het Gendervisiebeleidsdocument 2021-2035 bevat onder het thema zeggenschap en besluitvorming, interventies die de gelijkwaardige deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming en in processen die besluitvorming beïnvloeden moeten bevorderen.

Deze acties die zijn uitgezet voor een periode van vijftien jaar zullen ertoe moeten bijdragen dat in 2035 er volledige, gelijke, vrije en democratische participatie van vrouwen in het politieke en openbare leven is en zijn vrouwen en mannen gelijkelijk vertegenwoordigd in alle publieke en private besluitvormingsstructuren in het land.

Dit resultaat kunnen wij slechts met gezamenlijke inspanningen bereiken."

Advertentie