starnieuws

Consolidatie Staatsschuld IV in het belang van de CBvS

31 May, 14:25
De crisispositie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vereist stevige maatregelen om een herstelfase van de bank te bewerkstelligen. Belangrijke uitdagingen zijn onder meer het ‘Banken Schandaal’, het juridische proces tegen de voormalige governor en de transacties die niet correct zijn afgehandeld in 2019. In de betalingsbalans van de bank zijn er voorlopige mutaties in 2019 gepleegd die dringend definitief verwerkt dienden te worden. Dit laat de governor van de CBvS, Maurice Roemer, optekenen. 

Het ‘Banken Schandaal’ is inmiddels opgelost en staat bekend als de ‘kasreserve affaire’ van de vreemde valuta tegoeden van de algemene banken. Een groot deel van deze kasreserve is ‘geringfenced’ en het andere deel is middels leenovereenkomsten met de algemene banken opgelost. De eerste US$-betaling van ± US$ 7 miljoen van de leenovereenkomsten heeft onlangs plaats gevonden. Deze betaling is slechts mogelijk, omdat de bank een ‘verdienmodel’ aan het ontwikkelen is. Met de terugbetaling aan de algemene banken is geen enkel persoon in bescherming genomen, maar het belang van de bank en de algemene banken gediend. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar de vreemde valuta kasreserve is in volle gang.

Consolidatie Staatsschuld IV in 2020 door de CBvS
In 1995, 2002 en 2015 zijn er eerder staatsschulden door de bank geconsolideerd. In 1995 was er een wettelijke basis hiervoor. De consolidatie Staatsschuld IV in mei 2020 heeft een wettelijke basis. De consolidatie IV bestaat uit de geconsolideerde langlopende lening III van 2015, waarin er nog een deel van 2002 als saldo zit, alle door de Staat getrokken voorschotten respectievelijk trekkingen, overgenomen schatkist papier, de transacties die ten onrechte zijn uitgevoerd ten laste van CBvS en worden teruggevorderd op de Staat, het verlies van de bank over 2015 en de aangepaste verhoogde marktrente op de Staat over de afgelopen perioden. De definitieve positionering van alle trekkingen en voorlopige verwerkingen samenvoegen in een harde ‘schuld’ in plaats van verliesafboekingen ten laste van de bank.

De toegepaste rente was eerder veel lager dan de marktrente, hetgeen ook voor de afronding van de jaarrekening 2015 onder andere een knelpunt was. In het belang van de bank is de consolidatie IV van de Staatsschuld op wettelijke basis gedaan tegen een aanvaardbare marktrente en de financiële instelling in staat te stellen enkele ‘voorlopige’ boekingen definitief af te ronden. De CBvS wordt hierdoor weer in een positie gebracht winstgevend te worden op basis van de aangepaste rente opbrengsten, aangezien de bank naar verwachting 2015 verlieslatend is, evenals voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019.

De consolidatie heeft geheel geen betrekking op het beschermen van personen. Deze stelling getuigt van ‘stemmingmakerij’ zonder inzicht te hebben in de eerdere betalingsbalansen van de bank. Uiteraard treedt er ‘opeens’ een wijziging op indien de consolidatie door de Rekenkamer is geregistreerd en door de bank wordt verwerkt. Immers, de CBvS verwerkt pas na registratie bij de Rekenkamer. Het betreft derhalve geen toename van de ‘Staatsschuld’ binnen 1 
week, zoals wordt beweerd, aangezien de trekkingen door de Staat veel eerder zijn gedaan. Uiteraard ontstaat er na een consolidatie van een Staatsschuld de mogelijkheid om conform de Bankwet wederom te trekken tot een maximum.

Vermeld dient te worden dat er nog een ‘arbitraire’ respectievelijk onterechte onroerend goed transactie is gepleegd in 2019 die nog beslecht moet worden. Het betreft de aankoop van het gebied bekend als ‘Blauwe Meer’.

De continuïteit van de bank is door de consolidatie Staatsschuld thans gewaarborgd.
Zowel m.b.t. de administratieve verwerking die definitief is alsook m.b.t. de toepassing van de marktrente op alle trekkingen van de Staat waarover er of geen rente werd betaald of de rente te laag was en de verwerking van het verlies 2015 en het kapitaal tekort om de jaarrekening 2015 af te ronden.

Kortom: de bank positioneert alle trekkingen in van de Staat en de overige correcties in de geconsolideerde Staatsschuld IV. De financiële positie van de bank wordt beter gewaarborgd, stelt de governor. 

Tuesday 14 July
Monday 13 July
Sunday 12 July