starnieuws

De parlementaire rechten van De Nationale Assemblée

15 Jun, 09:12

De grondslag van onze drie staatsmachten vinden we in onze Grondwet. De onafhankelijke rechterlijke macht wordt hier buiten beschouwing gelaten. Tussen de wetgevende- en de uitvoerende macht bestaat er een zekere wisselwerking. Zulks blijkt bij de behandeling van wetsontwerpen in DNA-vergaderingen. Verder is in artikel 55 van de Grondwet uitdrukkelijk vermeld, dat de Nationale Assemblée het hoogste orgaan van de staat is. En dat aan dit orgaan de president als hoofd van de regering verantwoording verschuldigd is. Evenwel wordt herhaaldelijk geklaagd dat het staatshoofd dit orgaan negeert en wel door de openbare vergaderingen niet te bezoeken en de gestelde vragen onbeantwoord te laten! 

Het is alom bekend dat de regering op de meerderheid van het parlement steunt. En dat maakt dat de oppositie soms machteloos staat met haar moties; ook dringende en actuele vraagstukken krijgen geen aandacht van de regering. In dit verband heeft de politieke partij, DA'91, voorgesteld dat het parlement –althans de oppositie- gebruik maakt van het recht van enquête om door regeringsfunctionarissen gepleegde corruptie te helpen bestrijden; althans woorden van gelijke strekking. [Prachtig voorstel echter mag niet vergeten worden dat de vervolgingsmonopolie bij het openbaar ministerie zit]. 

Dit controlerecht van het parlement geeft op grond van de Enquêtewet aan DNA de mogelijkheid buiten de regering om onderzoek te verrichten, zoals omschreven in deze wet (GB 1959 no.67). We vonden het daarom nodig –ook bij wijze van voorlichting- alle in de Grondwet voorkomende parlementaire rechten grondig in beschouwing te nemen en waar nodig een kritische kanttekening te plaatsen. Het betreft: het budgetrecht, het recht van amendement, het recht van initiatief, het recht van interpellatie en het samenhangend vragenrecht en ten slotte het recht van enquête.    

Het geheel is een evenwichtig en objectief artikel. Aanbevolen wordt dit artikel wel te lezen.

Mr. André Saheblal, 

oud Dir Juspol en oud Hfd Docent Rechten Adek UvS


U kunt het volledig artikel hier downloaden.

         

pdf-icon.gif DE_PARLEMEMNTAIRE_RECHTEN_VAN_DE_NATIONALE_ASSEMBLÉE.pdf    

Sunday 17 November
Saturday 16 November
Friday 15 November