starnieuws

DNA wil sancties in nieuwe Comptabiliteitswet

26 Mar, 06:32

Commissievoorzitter Amzad Abdoel pleit voor transparantie van besteding staatsmiddelen. (Foto: Raoul Lith)
In De Nationale Assemblee is maandag de afwezigheid van strafbepalingen in de nieuwe comptabiliteitswet aangekaart en onderstreept. Verschillende leden zijn het erover eens dat in de wet ook sancties moeten worden opgenomen voor wanneer blijkt dat de regels niet op een correcte manier worden uitgevoerd.

Commissievoorzitter Amzad Abdoel (NDP) blijft erbij dat het bestuur van het land anders ingericht moet worden en dat daarvoor een wet nodig is. “Het is het recht van het volk om te weten hoe de staatsmiddelen worden besteed, waaraan ze worden besteed en wat de resultaten zijn van die bestedingen. Het volk dient goed geïnformeerd te zijn”, meent Abdoel. Hij denkt dat na goedkeuring van de comptabiliteitswet, die nu in behandeling is, en de aanbestedingswet en wet van rekenkamer, de positieve vooruitgang in het kader van transparantie en daarmee corruptiebestrijding, voortgezet kan worden.

"Met betrekking tot het beheer van onze staatsfinanciën is het van belang dat wij betere regels tot stand brengen om dat uit te kunnen voeren. Het is belangrijk dat wij bestuursrechtelijke sancties in place brengen of correctiemaatregelen,” zegt het commissielid Asis Gajadien (VHP). Hij geeft aan dat de comptabiliteitswet aangepast moet worden, maar zonder goede uitvoeringsregels, het comptabiliteitsbesluit, bitter weinig bereikt wordt. “Ik kijk uit naar het antwoord van de regering of het staatsbesluit al tot stand is gebracht.

Ook het lid Rossellie Cotino (NDP) struikelt over het ontbreken van sancties in de wet. “Ik zie geen enkele sanctie in de wet en de minister zegt dat het op de helft is van De Nationale Assemblee om dat voor te stellen. Ik vraag om dit scherper te stellen en waar nodig een sanctie vast te stellen. Ik heb mijn bezorgdheid wat dit gedeelte betreft, ik vraag om opheldering in dit stuk zodat ik met een goed gevoel mee kan met de wet”, stelt Cotino.

William Waidoe (PL) ondersteunt zijn collega’s en komt met een voorstel voor een strafbepaling. Personen die zich schuldig maken mogen 10 tot 15 jaar geen enkele publieke functie bekleden. Hiermee wordt volgens Waidoe de deur opengehouden voor alle afgestudeerden om hun best beter te doen. “Wanneer er geen sancties zijn, dan is er straffeloosheid en dan zijn wij als gemeenschap te afhankelijk van de inborst van de mensen die bepaalde functies bekleden”, merkt Waidoe op.

Evenals in de commissievergadering spreekt hij nogmaals zijn bezorgdheid uit over de positie van de minister van Financiën in de comptabiliteitswet. “We zien dat de minister van Financiën de bevoegdheid krijgt om middelen die goedgekeurd zijn in de begroting, aan te houden. Wie controleert dan de minister van Financiën. We mogen nooit een minister, een ministerie, zoveel bevoegdheid geven dat wij de samenleving gaan gijzelen. Laten we wetten in mekaar timmeren waar wij werkelijk beter van worden, maar niet op deze manier dat wij afhankelijk blijven van staatsbesluiten om deze mooie wet werkelijk tot uitvoer te brengen”, laat het DNA-lid optekenen.

Abdoel voegt daaraan toe dat de regering niet alles middels een staatsbesluit kan beslissen. “Het is belangrijk dat wij de staatsbesluiten vooraf inzien, zodat wij weten wat afgekondigd zal worden. We hebben dan een beter inzicht hoe de wet gehandhaafd zal worden en wat allemaal zal gebeuren bij de afkondiging en de handhaving van de wet”, benadrukt de commissievoorzitter.

Met het oog op de aankomende begrotingsbehandeling, merkt Gregory Rusland (fractieleider NPS) op dat de aanleiding tot deze wet is het voorkomen van onrealistische begrotingen. “Ik vraag me af of de minister van Financiën van mening is dat de huidige begroting die is ingediend, een realistische begroting is binnen het kader van de huidige wet die wij nu behandelen”, zegt Rusland. Minister Gillmore Hoefdraad gaat samen met de deskundigen van het ministerie om de tafel, alvorens de vragen van de leden te beantwoorden. De openbare vergadering is tot nader orde verdaagd.

Het doel van de Comptabiliteitswet is om uitvoering te geven aan artikel 156 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname, namelijk het vaststellen van nieuwe regels inzake, de wijze van het beheer van en toezicht op de staatsfinanciën. De wet regelt de inrichting en organisatie van de Staat vanuit een financiële invalshoek en bevat geen bindende bepalingen voor burgers, ondernemers, bedrijven, organisaties en instellingen buiten de overheidssector.

Yvanka Ozir-Awailame