starnieuws

Ahmadiyya Moslim gemeenschap 130 jaar

25 Mar, 05:08
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname herdacht zaterdag 23 maart 2019, het 130-jarig bestaan van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Op 23 maart 1889 maakte Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem), de stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in de Islam, in de stad Ludhiana (India), aanvang met het afnemen van de gelofte van trouw. Dit geschiedde op bevel van de Almachtige God. Met deze handeling werd het fundament gelegd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Hij maakte aanspraak de Beloofde Messias en de Mahdi te zijn wiens komst was voorspeld door voornamelijk de Heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van God op hem rusten). Omtrent het doel van het stichten van deze Gemeenschap verklaarde hij dat hij tot taak heeft om de Islam te ontdoen van alle interpolaties om zodoende de Islam te zuiveren van alle aanwassen en praktijken die door de tijd heen tot deel van de Islam worden beschouwd en gerekend. Herleving van de Islam behoorde tot een van zijn missies.

In een van zijn gedichten schrijft hij: 'Waarom verbaast u zich als ik als Messias ben gekomen? Zelfs de natuur getuigt dat dit het tijdperk is van de komst van de Messias'. In zijn land kreeg hij, zoals dat met iedere profeet van God is gebeurd, veel tegenstand en wel vanuit alle hoeken. Maar de Gods beschikking kan niet door mensen handen worden tegen gehouden. Zo ook zijn missie.

In een heel vroeg stadium maakte hij bekend dat God aan hem heeft geopenbaard: 'Ik zal uw boodschap tot de hoeken van de aarde dragen'. Dit leek voor velen een onmogelijke taak. Maar het was wederom een belofte van de Almachtige die in vervulling zou moeten gaan. In 1914 werd de eerste missie gesticht buiten India en wel in London (Engeland) en verspreidde de Gemeenschap langzaam, maar zeker tot alle hoeken van de aarde. Thans is deze Gemeenschap gevestigd in 127 landen van de wereld…zie hoe de belofte Gods in vervulling is gegaan. De stichter verkondigde dat harten des mensen niet met het zwaard veroverd kunnen worden. Derhalve verbood hij de Jihad met het zwaard. Hij schafte het zelfs af. Integendeel zei hij dat de harten met begrip en liefde overwonnen moeten worden. Hierop kreeg hij veel tegenstand van andere groeperingen.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) maakte bekend dat de Almachtige God in de Heilige Qor’aan in hoofdstuk 3 vers 82 en in hoofdstuk 33 vers 8 melding heeft gemaakt van 'Misakun Nabiyyeen'. In hoofdstuk 3 vers 82 maakt de Almachtige God melding dat Hij een verbond sloot met de profeten dat wanneer andere profeten na hun komen zal, zij die profeten moeten accepteren en helpen in hun missie. Zo ook wordt in hoofdstuk 33 vers 8 melding gemaakt van een verbond die de Almachtige sloot met de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) dat wanneer na hem een profeet komt, hij hem moet accepteren en helpen. Hierin ligt de boodschap verankerd dat na de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) nog profeten zou of zal komen. De profeet die deze Goddelijke boodschap het best begreep, voorspelde zuiver in lijn met dit vers de komst van Jezus, de zoon van Maria en van de Mahdi. De profeet maakte ook gelijk de positie, rang of status van de Messias en Mahdi bekend in een van zijn overleveringen die opgetekend staat in het overleveringenbundel Muslim Kitabul Fitn waarin hij de Messias en Mahdi vier keren Nabi-Ullah (profeet van Allah) noemt.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) dezelfde Messias en Mahdi is wiens komst was voorspeld door onder andere de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) en dat hij de status van profeet heeft. Verder dat hij aan dezelfde Qor’aan, Sunnah (praktijk) en hadies (overleveringen) van de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) onderwerpt en deze als bronnen heeft om zijn missie te volbrengen.
Hij schrijft in een van zijn boeken dat God hem geopenbaard heeft dat de Almachtige zijn Gemeenschap in het oosten, westen, noorden en zuiden zal verspreiden en niemand zal dat tegen kunnen houden en uiteindelijk zal een andere naam van de Islam Ahmadiyyat zijn, m.a.w. dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de ware Islam aan de wereld zal presenteren.

Hij schrijft verder dat degene die deze uitnodiging voor het afleggen van de gelofte van trouw accepteert en tot de Gemeenschap toetreedt, alleen die zullen tot zijn Gemeenschap worden gerekend en tot zijn speciale vrienden behoren. En over deze personen heeft God aan hem geopenbaard dat de Almachtige hun tot de Dag des Oordeels zal doen zegevieren boven de rest en hun genadig en barmhartig zal zijn.
Hij schrijft voorts dat degene die hem verwerpt en verloochent, moet weten dat hij God en zijn profeet Mohammad (vrede zij met hem) verwerpt en verloochent. Hij die hem tot leugenaar bestempelt, bestempelt God tot leugenaar, want Hij heeft hem gezonden. Hij zegt dat hij in naam van God verkondigt dat hij de waarheid spreekt.

Hij schrijft: “Ik ben het licht van deze duistere tijd. Hij die mij volgt, zal worden gered van de kuilen die de Satan heeft voorbereid voor degenen die het duisternis bewandelen. Hij die mij met het hart accepteert, onderwerpt zich ook met het hart en in elke situatie stelt hij mij als rechtvaardige beoordelaar. Maar hij die mij niet met het hart accepteert, in hem zal trots en eigenwijs te vinden zijn. Weet dat deze laatste niet tot mij behoort omdat hij de boodschap die ik van God hebt gekregen niet met respect bejegent. Daarom is er voor hem in de hemelen ook geen respect”.

Naast recitatie uit de Heilige Qor’aan en het voordragen van een gedicht, behoorde ook tot het programma een presentatie over Cyber Security en Cyber Crime welke werd verzorgd door de heer Roche Kandhai van de Stichting Al-Khemia. Het doel van deze laatste was om bewustwording te creëren onder de leden, voornamelijk onder de jongeren die in dit digitale tijdperk leven. Het geheel werd afgesloten met een smeekbede waarin voor het land, regering, volk, families, naasten, vrienden en het mensdom werd gebeden.

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname
Ephraimszegenweg 67 – Paramaribo
E-mail: jamaat_ahmadiyya@hotmail.com