starnieuws

Waterforum Suriname pleit voor brede aanpak watercyclus

21 Mar 2018, 22:28
( Aangeboden)


Jaarlijks wordt wereldwijd op 22 maart Wereld Waterdag gevierd. Hiermee wil de Verenigde Naties de aandacht van alle landen vestigen op de impact van water op de ontwikkeling van de wereldgemeenschap en op het belang van water als gemeenschappelijk goed. 97,5% van de totale hoeveelheid water op de aarde bestaat uit zoutwater dat zich vooral in oceanen bevindt. Slechts 0,26% van al het water op aarde is geschikt voor menselijke consumptie. Door de ongelijke verdeling van de watervoorraden op aarde bestaat er een enorme schaarste aan water in sommige gebieden, waardoor de ontwikkeling van grote gemeenschappen achterblijft.

Het Waterforum Suriname grijpt de Wereld Waterdag aan om een brede aanpak van de watercyclus van Suriname te bepleiten. Voor het Waterforum is het heel belangrijk dat de Surinaamse gemeenschap vooral op deze dag aandacht schenkt aan het behoud en de bescherming van de waterbronnen van ons land. Het Waterforum bepleit dat integraal beleid wordt ontwikkeld op het gebied van duurzaam waterbeheer in Suriname.

Suriname is rijk aan vele zoetwaterbronnen. Zoetwater wordt beschouwd als een zeer waardevolle natuurlijke hulpbron en wordt ook wel 'wit goud' genoemd. Volgens de Food and Agricultural Organization zit Suriname in de top-10 van landen ter wereld voor wat betreft de beschikbaarheid van de hoeveelheid water per persoon per jaar. Ook op de internationale waterarmoede-index rangschikt Suriname binnen de top-10 van meest waterrijke landen ter wereld.

Maar niet omdat wij in Suriname een relatieve overvloed aan water hebben moeten wij onverschillig omgaan met onze watervoorraden. Wij moeten met zijn allen beseffen dat onzorgvuldig gebruik van ons water kan leiden tot ongewenste vervuiling van onze waterwegen, tot ongewenste verspilling van onze watervoorraden, tot ongewenste tekorten aan drinkwater en tot ongewenste gezondheidsrisico’s door gebrek aan water. Daarom moeten wij onze waterbronnen op duurzame wijze beschermen. Dit zijn wij verplicht aan onszelf, maar vooral aan ons nageslacht.

Het Waterforum vindt het zorgelijk dat de aanpak van de waterproblematiek zo versnipperd is over vele ministeries. Er is nog teveel sprake van fragmentatie van bevoegdheden en gebrek aan samenwerking tussen organisaties. Er zijn nog teveel gebieden in Suriname – zowel in het binnenland als in districten van kustvlakte en zelfs in Paramaribo – die verstoken zijn van drinkwater en sanitaire voorzieningen. Er vindt nog steeds vervuiling plaats van onze waterlopen in het binnenland, met alle gevolgen voor de gezondheid van hele gemeenschappen. Nog steeds wordt afvalwater van bedrijven en huishoudens simpelweg geloosd in kanalen en kreken, met alle negatieve gevolgen voor de natuur.

Om deze waterproblemen aan te pakken benadrukt het Waterforum het belang van ‘good governance’ in de watersector. Met andere woorden, onze watersector moet goed bestuurd en beschermd worden. Er moet dringend gewerkt worden aan het nationaal waterbeleid, waarin duurzaam waterbeheer, natuurbehoud en bescherming van onze biodiversiteit integraal geregeld worden. Er dienen goed doordachte masterplannen op het gebied van landelijke drinkwatervoorziening, stedelijke ontwatering, irrigatie en drainage etc. ontwikkeld, uitgevoerd en bewaakt te worden. De ontwikkeling van de nationale waterwetgeving voor de bescherming van grondwaterwingebieden, onttrekking van grondwater, toezicht op drinkwaterkwaliteit en de instelling van een waterautoriteit is reeds in gang gezet en het Waterforum pleit voor aanname van deze wetgeving.

Het Waterforum roept de samenleving op om op Wereld Waterdag stil te staan bij het belang van water voor het leven op aarde en voor het voortbestaan van de mensheid. Het Waterforum roept de regering, wetgevers, beleidsmakers en technische deskundigen op om te werken aan een nationaal waterbeleid ter bevordering van duurzaam waterbeheer in Suriname. Het Waterforum roept iedere burger op om water verantwoord te gebruiken en om te helpen om onze waterbronnen te beschermen. Met zijn allen zullen wij zorgen voor duurzaam behoud van al ons water.

Wednesday 24 April
Tuesday 23 April
Monday 22 April